Algemene info

Speerpunten
Het meesterschapsteam Geschiedenis werkt de komende jaren aan de volgende drie speerpunten:

1. Onderzoek borgen en versterken
Om de continuïteit van het vakdidactische onderzoek te waarborgen, richt het meesterschapsteam zich uitdrukkelijk op het faciliteren van de instroom van nieuwe onderzoekers en op de doorstroom van gepromoveerde onderzoekers richting vervolgprojecten. Te denken valt aan meer gezamenlijke begeleiding van nieuwe onderzoekers, samenwerking bij subsidieaanvragen en de organisatie van internationale webinars rondom specifieke onderzoeksthema’s. Er wordt tevens gewerkt aan versterking van een Europees netwerk van onderzoekers, onder andere binnen de European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste thema’s in het geschieddidactisch onderzoek.

2. Kruisbestuiving bevorderen
Juist op het snijvlak van verschillende disciplines en bij samenwerking tussen mensen met verschillende maar aanvullende expertise, kan nieuwe vakdidactische kennis ontstaan en verder verspreid worden. Thema’s die de komende jaren in een brede community van historici, onderzoekers die zich richten op een vakdidactisch thema, leraren en lerarenopleiders kunnen worden opgepakt zijn de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs, en tussen voortgezet onderwijs en universiteit; de effecten van nieuwe media op het verwerven en doceren van historische kennis en vaardigheden en een evaluatie van de implementatie van het referentiekader van tien tijdvakken.
We willen daarnaast werken aan meer uitwisseling van kennis en inzichten met aangrenzende vakdidactieken, zoals die van literatuur- en cultuuronderwijs. Hiertoe wordt ook samenwerking gezocht met de andere meesterschapsteams.

3. Toegankelijk maken
Juist omdat er internationaal en nationaal behoorlijk wat onderzoek wordt verricht, is binnen opleidingen en bij nieuwe onderzoekers behoefte aan overzicht. Naar welke thema’s is al veel onderzoek gedaan en wat zijn de belangrijkste bevindingen? Welk lopend onderzoek is er binnen Nederland en Vlaanderen? Wat kunnen universitaire opleidingen geschiedenis aan vakdidactisch onderzoek hebben? Resultaten van onderzoek worden gedeeld via symposia, nascholingsbijeenkomsten, publicaties en de website geschiedenis van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. In september 2019 verscheen onder redactie van Tim Huijgen en Carla van Boxtel een themanummer van Kleio over vakdidactisch onderzoek, met daarin bijdragen van Dudoc Alfa promovendi. Chiel van den Akker publiceerde in 2019 het Elementaire Deeltje Geschiedenis, waarin hij duidelijk maakt wat iedereen over geschiedenis zou moeten weten. In 2018 droeg Susan Hogervorst bij aan het dossier ‘Oral history en geschiedenisonderwijs‘ in het Tijdschrift voor Geschiedenis, 131 (4).

Jaarverslagen

De jaarverslagen geven een overzicht van de bezigheden en publicaties van het meesterschapsteam over de jaren 2017-2018, 2018-2019 , 2019-20202020-2021, 2021-2022 en 2022-2023.

Reacties
Het meesterschapsteam Geschiedenis bestaat uit:

Dr. C.M. (Chiel) van den Akker

Vakdidactisch meester, Promotor/begeleider, Vrije Universiteit Amsterdam
Meesterschapsteam: Geschiedenis

Prof. dr. C.A.M. (Carla) van Boxtel

Universiteit van Amsterdam

Dr. S.M. (Susan) Hogervorst

Vakdidactisch meester, Open Universiteit
Meesterschapsteam: Geschiedenis

Dr. Hubert Slings was actief in het meesterschapsteam van 2014 tot 2017.

Reacties op bovengenoemde plannen en suggesties ter aanvulling zijn van harte welkom.